پروژه های طرح و ساخت

رديف

پروژه‌هاي طرح و ساخت

1

پروژه EPC كارخانه ذغالشويي معدن همكار (راور كرمان) بیشتر...

2

آماده‌سازي، تجهيز، تأمين تجهيزات، نصب و راه‌اندازی و استخراج معدن مس چهل كوره زاهدان بیشتر ...

3

احداث جاده دسترسی به معدن چهل كوره زاهدان بیشتر ...